Politika kvality

 

 1. Našim cieľom je byť dlhodobým a spoľahlivým dodávateľom v oblasti dopravy, zabezpečením plnenia požiadaviek našich zákazníkov a zainteresovaných strán. Z toho dôvodu analyzujeme možné riziká a robíme potrebné opatrenia  na ich minimalizáciu v:
  • kvalite dopravy ,
  • kompletnosti dopravných služieb
  • termínoch dodávok,
  • flexibilite dodávok,
  • konkurencieschopnej cene.
 2. Pre  trvalé zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov  priebežne zlepšujeme činnosti vo všetkých relevantných procesoch, týkajúcich sa zákazníkov a zainteresovaných strán.
 3. Spolupracujeme a sme pripravení dlhodobo spolupracovať na inovačných a rozvojových programoch našich zákazníkov optimalizáciou nákladov na dopravu a technicko - technologického know - how.
 4. Dlhodobú úspešnosť v poskytovaní kvalitných dopravných služieb zakladáme na spôsobilosti nášho vozového parku a trvalom odbornom i osobnom rozvoji pracovníkov.
 5. Optimalizáciu a dlhodobú spôsobilosť našich dodávateľov pokladáme za významný nástroj v kvalite našich  dopravných služieb a v plnení termínov dodávok.
 6. Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov, ich trvalý finančný príjem, ako aj ochrana a skvalitnenie životného prostredia, je v trvalej pozornosti manažmentu a je súčasťou riadenia a konania spoločnosti.
 7. Zásadne odmietame akúkoľvek formu korupcie a podvodné správanie sa našich pracovníkov, podnikovú kultúru pokladáme za významnú funkciu v rozvoji spoločnosti so zameraním k dlhodobej schopnosti plniť ciele v prospech zákazníkov, spoločnosti a zamestnancov využívajúc nástroje :
  • motivácie
  • tímovej práce
  • efektívnej komunikácie
 8. Rozvoj spoločnosti  významne podporujeme investičnou politikou, tým, že podstatnú časť výnosov investujeme do:
  • rozvoja vozového parku
  • rozvoja know-how,
  • zlepšovania pracovného a životného prostredia,
  • zlepšovania organizácie práce, odborného rozvoja zamestnancov

 

Za VAREXPRES, s.r.o.
Šaľa, 1.8.2020

 

Mgr. Peter Varga
riaditeľ dopravného úseku