Projekty

 

Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti v spoločnosti VAREXPRES s.r.o.

ITMS kód projektu: NFP312031U044

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 - Podpora pracovných miest

Operačný program: Ľudské zdroje

Začiatok realizácie projektu: 21/10/2019

Dĺžka realizácie projektu: 17 mesiacov

Zazmluvnená výška NFP: 84 790,54 EUR

Celkové percento NFP zo zdrojov EÚ a ŠR: 100,00 %

Žiadateľ: VAREXPRES s.r.o., Cintorínska 888, 925 82 Tešedíkovo

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Hlavný cieľ projektu: Projekt prispieva k naplneniu cieľa zvyšovania zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ, tvorbou pracovných miest, podporou udržiavania pracovných návykov, zvýšením uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce vďaka rozširovaniu kvalifikácie a získaniu odbornej praxe. Realizáciou projektu vzniknú celkom 4 pracovné miesta u žiadateľa pre CS podľa § 6 a §8 zákona č. 5/2004 Z.z. 3 miesta v administratíve na pozíciách disponent/ka, fakturant/ka a administratívny/a pracovník/čka, pričom 2 z týchto miest sú pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie–občanov starších ako 50 rokov veku a ďalšie miesto na pozícii mechanik. Projekt je zameraný na mužov i ženy, pričom pri výbere pracovnej náplne sa prihliada na potreby spoločnosti a možnosti ďalšieho uplatnenia CS na trhu práce. Cieľom je zabezpečiť podporu rovnakých príležitostí pre všetkých podľa zásad uplatňovania nediskriminácie v akejkoľvek oblasti. Projekt zastrešuje aj znevýhodnené skupiny žien na trhu práce – staršie ženy. Realizácia projektu prostredníctvom odborného vedenia mentorov, tútorov a školení prispeje k zvýšeniu kvalifikačného potenciálu CS, vybaví ju potrebnými zručnosťami a vedomosťami dopytovanými na trhu práce, tak aby sa zvýšila ich zamestnateľnosť.

Hlavná aktivita projektu: Podpora uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce.

Hlavným výstupom: Prínosom projektu je podpora pracovných návykov -zamestnanci si rozšíria kvalifikáciu, získajú nové praktické či teoretické skúsenosti a osvoja si pracovné návyky a týmto príde aj k zmene hodnôt MU- zlepšeniu stavu po realizácii.