ADR preprava

Varexpres zabezpečí prepravu nebezpečného tovaru, ktorý je podľa medzinárodnej dohody ADR. Na základe dohody v režime ADR prepravujeme aj nebezpečný tovar vrátenie tried 1. a 7.

Čo je to ADR?

Je to Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Dohoda bola uzavretá 30. septembra 1957 v Ženeve pod gesciou Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov a svoju účinnosť nadobudla 29. januára 1968. Na našom území  je účinná od 17.8.1986 (vydaná   v zbierke pod č.64/1987 Zb.)